cart.general.title

Chính sách mua hàng

Đối với khách hàng mới: Khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng ngay khi đặt hàng hoặc ký hợp đồng, trước khi giao hàng.

Đối với khách hàng đã mua hàng nhưng không công nợ: Đặt cọc 30% giá trị đơn hàng và thanh toán 70% giá trị đơn hàng còn lại trước khi giao hàng.

Đôi với khách hàng có nợ xấu, công nợ khó đòi, nợ quá hạn hoặc vượt hạn mức phát sinh đơn mới phải thanh toán nợ cũ + 100% giá trị đơn hàng phát sinh mới nhận đơn và giao hàng.

Đối với khach hàng trong công nợ áp dụng thực hiện theo Hợp Đồng mua bán, hợp đồng nguyên tắc cần sự phê duyệt từ Ban Giám Đốc.

Các trường hợp khác cần có sự thảo luận và chấp thuật từ trưởng bộ phận mua hàng và Ban Giám đốc.

Quy dinh mua hang